Translator
Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas:

+48 697 697 381

Napisz do nas:

firma@nordelektronik.pl

 

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych.


Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Baza danych Sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Sklepu.

W świetle powyższego informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest  

NORD ELEKTRONIK KAŹMIERCZAK S.C. z siedzibą w Słupsku przy ul. Mikołaja Reja 53.

1.  Definicje stosowane w dokumencie

1.1 RODO- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.2 Dane osobowe– za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Daną osobową jest każda informacja, na podstawie której można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej.

1.3 Powierzenie danych osobowych– przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi w określonym celu i zakresie w ramach realizacji umowy.

1.4 Pliki cookie– niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, aby zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje.

1.5 Przetwarzanie danych– wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i ich usuwanie, niezależnie od formy w jakiej wykonywane są te czynności.

1.6 Użytkownik– osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2.  Informacje ogólne

2.1 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz 1204 ze zm.)

2.1 Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt e-mailowy pod adresem: iod@nordelektronik.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. M.Reja 53, 76-200 Słupsk.

3.  Cel przetwarzania danych, podstawa prawna ich przetwarzania oraz okres przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

3.1 Zawarcia i wykonania umowy - wykonania obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - dane przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków oraz czas, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać te dane.

3.2 Marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – dane przetwarzane są przez cały czas trwania umowy

3.3 W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych, treść zgody będzie dokładnie określona przez Administratora.

3.4 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.

3.5 Administrator nie przetwarza danych, które wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności Użytkowników.

3.6 Obecnie Administrator nie przekazuje danych poza europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Administrator zdecyduje się przekazać dane poza EOG wyłączenie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo.

4.  Kategorie przetwarzania danych

4.1 Administrator przetwarza jedynie dane osobowe zwykłe, tj.

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • kod pocztowy
 • miasto
 • numer telefonu
 • e-mail
 • login i podwójne hasło oraz w przypadku kont firmowego Login, e-mail
 • adres siedziby
 • NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).

4.2  Administrator zbiera informacje o użytkownikach w chwili wejścia na strony www.nordelektronik.pl,wypełnienia formularza kontaktowego, złożenia zamówienia zakupu przez stronę w sklepie internetowym i zawarcia umowy.

4.3 Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik Abonentowi są przetwarzana wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia przedmiotowej umowy.

5.   Prawa Użytkownika

 Każdy Użytkownik ma prawo do:

5.1 Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień na prośbę klienta(po zweryfikowaniu)  niezwłocznie udostępnimy  wszystkie jego dane zgromadzone przez sklep. Klient otrzyma e-mail z linkiem do pobrania swoich danych. Może skontaktować się z firmą m.in. wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: iod@nordelektronik.pl lub listownie: Nord Elektronik Kaźmierczak S.C. , Słupsk76-200, ul. Mikołaja Reja 53 lub w jakiejkolwiek innej dogodnej dla Użytkownika formie

5.2 Ograniczenia przetwarzania danych (stosowanie do złożonego wniosku)

5.3 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

5.4 Usunięcia danych (w przypadku bezpodstawnego ich przetwarzania)

5.5 Wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

5.6 Użytkownik może skorzystać z praw wymienionych w pkt 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; poprzez kontakt z Administratorem.

6.  Kategorie odbiorców

6.1 Administrator danych na podstawie umowy (podstawa prawna; art. 28 RODO) może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanej z działalnością Administratora.

6.2 Odbiorcami danych (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora) są m.in.

 • operatorzy pocztowi
 • przewoźnicy, firmy kurierskie
 • operatorzy systemów płatności
 • firmy windykacyjne
 • administratorzy IT
 • Systemu WF-MAG
 • kancelaria prawno-podatkowa 

 W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

7. Pliki cookie

7.1 Administrator korzysta w plików cookie. Informacje zbierane w ten sposób pozwalają na dostosowanie usług i preferencji Użytkowników korzystających ze stron internetowych Administratora.

7.2 Użytkownik może usunąć pliki cookie wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce stron www. Usuniecie, zablokowanie lub ograniczenie plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystania z niektórych jego opcji.

7.3 Szczegółowe postanowienia dotyczące plików cookie zostały określone w Polityce Wykorzystania Plików Cookies.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane były przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich był ograniczony do minimum.

8.2 Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych

Sklepu. Zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO

 • zabezpieczone komputery
 • sprawdzone i legalne oprogramowanie
 • routery, przetestowaną i zweryfikowaną infrastrukturę IT
 • Ponadto, powierzone dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na które została wyrażona zgoda.

 

8.3 Szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

8.4 Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron. Administrator zaleca, aby po przejściu na inną stronę zapoznać się z jej polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron prowadzonych przez Administratora.

8.5 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Każda nowa Polityka Prywatności będzie opatrzona datą, od której obowiązuje.

Polityka plików cookies zawarta jest na stronie: Polityka plików cookie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl